Werken vanuit

je kracht 

 

TiP. voor een inclusieve samenleving

Wij staan voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Een samenleving waarin iedereen meedoet, en zijn unieke talenten tot uiting kan brengen. Talent inspiratie Punt inspireert, motiveert en creëert een andere kijk bij de interne en externe klant waardoor werkzoekenden in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen naar een passende (werk)plek. Dit doen we met persoonlijke aandacht, maatwerkoplossingen en in samenwerking met het onderwijs en werkgevers door het creëren van een co-creatie.

Graag inspireren wij de interne en externe klanten van de overheid om vraag en aanbod duurzaam te laten samen smelten. Wanneer binnen een regio deze klanten dezelfde taal spreken, verkleint het de kans op een mismatch, vroegtijdige uitval en uitkeringsaanvragen.

Ons doel? De zelfredzaamheid en participatieactiviteiten te vergroten en de maatschappelijke positie te versterken. Ons ultieme doel is om uitkeringsgerechtigden duurzaam uitkeringsonafhankelijk te maken en naar vermogen deel te laten nemen aan de samenleving.

Er zijn veel factoren die een duurzame en succesvolle match kunnen beïnvloeden. De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak. Voorkom een mismatch op de arbeidsmarkt door inzicht in de Talenten, Competenties en Vaardigheden (TCVs) van de cliënten. Juist in deze tijd wordt het steeds uitdagender om vraag en aanbod duurzaam te laten samensmelten. Daarom is het kennen van de cliënt en klant essentieel.

Statushouders, nieuwkomers, inburgeraars

Wij zijn een expert in het laten integreren & participeren van statushouders en hebben hier ons project SSTIP voor ontwikkeld.

Ons project SSTiP staat voor Samen Statushouders Integreren & Participeren. Het project richt zich op statushouders waarbij eventuele partners en kinderen worden betrokken. Het project heeft als doel de zelfredzaamheid en participatieactiviteiten te vergroten en de maatschappelijke positie te versterken. Het ultieme doel is om duurzaam uitkeringsonafhankelijk te zijn en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. 

Wij hebben een modulaire methode ontwikkeld voor het integreren & participeren van statushouders en die de verbinding legt met de nieuwe Wet Inburgering. De methodiek is ontstaan op basis van onze opgedane kennis en ervaring met statushouders. Door onze methode gaan statushouders stapsgewijs in een 5 fasen integreren & participeren om duurzaam deel te nemen aan de arbeidsmarkt. 

Multi Culturele Verbinders

Elke gemeente heeft de uitdaging om inburgeringsplichtigen lokaal en/of in samenwerking met de regio te integreren en participeren. In de nieuwe Wet Inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Dat is een hele uitdaging en daarbij ondersteunen wij graag. Wij geloven in het bundelen van krachten.

Werkt jouw gemeente al met Multi Culturele Verbinders?
Wij kiezen voor de naam Multi Culturele Verbinders omdat wij hebben ervaren dat het belangrijk is dat elke statushouder zich letterlijk gehoord en gezien voelt. En dit kan het beste door een MCV die de taal spreekt en cultuur begrijpt van de statushouder. Elke statushouder is uniek, heeft zijn eigen levensverhaal, cultuur, normen en waarden. Daarom werken wij in onze dienstverlening met MCV welke inzetbaar zijn op meerdere leefgebieden.

TiP. inspireert

Interimopdrachten

Heb je een project of vraagstuk waarbij wij kunnen ondersteunen? TiP. stelt zich beschikbaar bij het ondersteunen van re-integratie, werkgeversdienstverlening, statushouders en de Nieuw Wet Inburgering. Waarmee kunnen wij jou van dienst zijn?

Talent- en teamontwikkeling

 De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak. Juist in deze tijd wordt het steeds uitdagender om vraag en aanbod duurzaam te laten samensmelten. Dit vraagt iets van de interne- en externe cliënt en klant. TiP. ondersteunt hierbij!

Sparringspartner

Hoe laat jij teams samenwerken? Hoe zorg jij voor een duurzame uitstroom? Wij zijn de schakel tussen jouw interne- en externe cliënt en klant. Wij inspireren hen om samen te werken, van buiten naar binnen te denken en anders naar je cliënt en klant te kijken.

Projecten

Door inzichten in Talenten – Competenties – Vaardigheden (TCV) zetten wij mensen in hun kracht. Ons TCV traject kan als voorschakeltraject en werkfittraject ingezet kan worden. Voor het integreren & participeren van statushouders hebben wij speciaal een project ontwikkeld: SSTiP.

Inspiratiesessies

Wij verzorgen inspiratiesessie op maat voor zowel de interne en externe klant – klantmanagers, accountmanagers, werkzoekendedienstverlening, werkgeversdienstverlening, uitkeringsgerechtigden, werkgevers, ketenpartners, onderwijs, beleid en economische zaken.

Arbeidsmarktvragen

TiP. laat vraag & aanbod duurzaam met elkaar verbinden. Anders matchen, anders met je cliënt en klant in gesprek gaan. Statushouders duurzaam integreren en participeren? Dat  kan met behulp van onze MCV dienstverlening en of ons project SSTiP.

TiP. Thuis in Talent

TiP. zorgt voor minder uitkeringsaanvragen, minder mismatches en arbeidsmarktkennis! Wij leren de focus te leggen op datgeen waar men van gaat stralen. Voor zowel interne als externe klanten van uw overheidsorganisatie.

Kunnen wij, als onafhankelijke sparringpartner, jouw organisatie ondersteunen bij arbeidsmarktvraagstukken, lopende projecten of andere zaken? Dan horen wij dat graag.